Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
cabinet копияновий.jpg

Кафедра філософії у складі Дніпропетровського гірничого інституту (нині – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка») відкрилась у 1962 році. Її було створено на базі філософської секції, що діяла на кафедрі марксизму-ленінізму. Очолював кафедру філософії випускник Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, кандидат філософських наук, доцент К.М. Черненко. 
У різні роки на кафедрі були завідувачами: 
кандидат філософських наук, доцент Ю.М. Колотій, 
кандидат філософських наук, доцент В.О Пелих, 
доктор філософських наук, академік П.І. Гнатенко, 
кандидат філософських наук, професор А.С. Резницький
доктор філософських наук, професор Т.С.Пархоменко, 
доктор філософських наук, професор В.В. Хміль. 
З вересня 2001 року кафедру філософії очолює доктор філософських наук, професор Ю.О.Шабанова. 
        
Черненко.JPG  Колотій.JPG  Пелих.JPG  Резницький.JPG  Пархоменко.JPG  Хміль.JPG  Юлія Олександрівна
К.М. Черненко   Ю.М. Колотій      В.О Пелих       А.С. Резницький   Т.С.Пархоменко     В.В. Хміль           Ю.О.Шабанова
  
За час існування кафедри на ній працювали доценти А.Г. Бергман, Р.Г. Вайчук, Н.Є. Шлайфер, М.С. Фетісов, В.А. Жадько, А.Г. Можайкін, Л.О. Кострюкова, Ю.О. Наріжний та інші. 

Від дня заснування кафедри її основне призначення – сприяння формуванню у студентів ВНЗ сучасної світоглядної позиції, вмінню застосовувати гуманітарні знання у своїй професійній діяльності, створенню методологічного підґрунтя для вирішення інженерно-технічних завдань. З цією метою на кафедрі викладались і викладаються курси: «Філософія», «Історія філософії», «Логіка», «Риторика», «Етика», «Естетика», «Історія вчень про державу та право», «Релігієзнавство», «Українська та зарубіжна культура», «Філософська думка в Україні», «Сучасна НТР та її соціальні наслідки»,"Основи психології" тощо. Особливу увагу при викладанні цих курсів кафедра філософії приділяє забезпеченню тісного зв’язку філософських дисциплін з реальним життям, з завданням гуманітарної освіти, зі специфікою ВНЗ та кожного факультету.

За роки існування кафедри її співробітники видали близько 100 навчальних методичних посібників, серед яких: «Суспільство на порозі ХХІ століття: Філософське осмислення плинного світу», «Формування культури міжнаціональних відносин», «Філософія», «Вітчизняна філософія»,«Суспільство. Основи філософського аналізу», «Суспільна свідомість та її роль у житті суспільства», «Робота з першоджерелами студентів, що вивчають філософію», а також цілу низку методичних вказівок з підготовки рефератів, з самостійної роботи студентів над окремими темами програмних курсів, з роботи над індивідуальними завданнями тощо. 

На кафедрі склалася практика крім традиційних форм та методів викладання застосовувати читання проблемних лекцій, проведення диспутів, ділових ігор,рішення студентами філософських завдань, підготовка та обговорення студентських рефератів. Студенти постійно залучаються кафедрою до наукової творчості з філософської проблематики, щорічно беруть участь у конкурсах науково-дослідницьких робіт, у студентських конференціях, в інститутських днях науки. За організацію та діяльне керівництво філософськими дослідженнями студентів кафедра неодноразово відзначалася подяками Міністерства вищої освіти України.  
ПВШ-07 - копия.JPG

Наукова діяльність кафедри філософії, починаючи від 1960-х років, торкалася досліджень філософських аспектів НТР, соціального розвитку трудових колективів гірничої галузі, духовної сфери суспільного життя та історико-філософських процесів ХХ століття, питань співвідношення соціального та науково-технічного прогресу, закономірності розвитку політичної програми суспільства, закономірностей розвитку націй та національних відносин, сучасної суспільної свідомості, її структурних компонентів та форм, діалектики становлення сутності особистості. 

Колектив кафедри організовує і проводить наукові конференції. У 1990 році відбулася регіональна конференція: «Питання теорії та практики міжнаціональних відносин в умовах перебудови», у 1991 – «Національна психологія та проблеми її вивчення». Починаючи з 2005 року щорічно поводить науково-практичні конференції, присвячені Дню філософії. 

Колектив кафедри філософії і педагогіки приділяє багато уваги підготовці науково-педагогічних кадрів, зростанню кваліфікації викладацького складу, роботі з аспірантами всіх кафедр ДГІ, а потім НГАУ, Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», а зараз НТУ "Дніпровська політехніка". 
Співробітники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень, вони направлялися до аспірантури та докторантури, на стажування, в інститути підвищення кваліфікації, захищали докторські та кандидатські дисертації, отримували вчені звання, видавали монографії. 
Серед монографій: "Национальний характер. Мифы и реальность" (П.И. Гнатенко, 1984), «Национальная психология» (П.И. Гнатенко, 2000), Соціокультурний дискурс моралі» (Т.С. Пархоменко, 1995), «Держава та суспільство: грані свободи» (В.В. Хміль, 1998), «Общество: проблемы механизма и направленности движения» (Ф.И. Прокофьев, 2000), «За гранью рационального. Иррациональная метафизика Артура Шопенгауэра и пути становления духовной культуры XIX-XX веков» (Ю.О. Шабанова, 2005), «Смысл и границы человеческой духовности» (В.Е. Громов, 2005), «Креативна валеологія» (В. Приходько, В. Кузьмінський, 2004), «Словник термінів і понять з педагогіки вищої школи» (В.В. Приходько, В.В. Малий, В.Л. Галацька, М.А. Мироненко, 2005).

 

© 2006-2020 Інформація про сайт