Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Основні праці:

1. Тарасова Н.Ю. Проблеми соціокультурної ідентичності в сучасному філософському дискурсі. - «Грані». Дніпропетровськ, 2000. - № 5/13, вересень-жовтень. – с.46-51.

2. Тарасова Н.Ю. Механізми соціокультурного ідентифікування макросоціальних та макроглобальних суб’єктів.- Філософія. Культура. Життя. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2002. - № 15. – с.243-251.

3. Тарасова Н.Ю. До проблеми соціокультурної ідентифікації особистості. - Мультиверсум. – Київ: Український центр духовної культури. – 2000. – випуск № 17. – с.60-68.

4. Тарасова Н.Ю. Соціокультурна ідентифікація суспільства: системно-динамічний вимір. - Грані. – Дніпропетровськ, 2006. - № 2(46), квітень-травень. - с. 66-72.

5. Тарасова Н.Ю. Ідентичність у світі множинності, варіативності, суперечливості. - Грані. – Дніпропетровськ, 2005. - № 4 (42), липень-серпень. – с.67-73.

6. Тарасова Н.Ю. Соціокультурне ідентифікування суспільства : проблеми технократичної моделі .- Грані.- Грані:Дніпропетровськ, №1( 57),січень-лютий 2008.- с.65-69

7. Тарасова Н.Ю. Соціокультурна ідентифікація пост сучасного суспільства . Культурологічний проект. - Філософія і соціологія в контексті сучасної культури. Збірка наукових праць. - Дніпропетровськ, ДНУ, 2008.- с.343-351.

8. Тарасова Н.Ю. «DIES IRAE» світової економіки або діагноз однієї кризи».- Діалог, історія, політика, економіка, -Київ, 2009. .-с. 343-351.

9. Тарасова Н.Ю. Етика відповідальності у прагненні раціонального самообмеження технократичного суспільства.-Грані.-Грані: Дніпропетровськ, №1(63), лютий 2009.- с. 98-103

10. Тарасова Н.Ю. Етика відповідальності проти необов’язковості техногенного соціуму. - Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія», випуск №18, 2008.- 147-153.

11. Тарасова Н.Ю. Раціоналізація відповідальності в добу кризи моралі й розуму. - Гуманітарний журнал.- НГУ, Дніпропетровськ, 2011.- С.73-82.

12. Тарасова Н.Ю. Идентичность как єкзистенциальная определённость присутствующего “я”,- Гілея. Науковий вісник.Випуск № 67 (№12),- Київ, 2012.- с.287-293

13. Тарасова Н.Ю. Миф и национальная идентичность в культуре постмодерна.- Искусствознание: теория, история, практика. Научно-практический журнал № 3(13). сентябрь 2015. - Челябинск, Южно-Уральский государственній институт искусств им.П.И.Чайковского, 2015,.- с. 73-81.

14. Тарасова Н.Ю. Національна ідентичність під кутом комеморативної політики. - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “ Сучасна українська нація: мова, історія, культура”. - Львів, 16 березня 2016 року. - с. 239-242.

15. Тарасова Н.Ю. Психоаналіз міфу як символічного світу та естетичного релікту. - Матеріали міжнародної наукової конференції «ХХVІ-ті Читання, присвячені засновнику Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовському з темою «Зміни в людському самоосмисленні за умов сучасних інформаційних процесів» (м. Львів, 10 – 11 лютого 2014 року) .- Львів, 2014.- с.175-179

16. Тарасова Н.Ю. Міф як критерій рефлексії модерної та постмодерної реальності».Матеріали Третьої Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень». - ДНУЗТ, Дніпропетровськ, 17.04-18.04.2014.- с. 41-44.

17. Тарасова Н.Ю. Экзистенциальные мотивы повести «Идеал» Е.Ган».- Материалы ежегодной научно-практической конференции «Современное миропонимание:духовные аспекты культуры». - Днепропетровск, НГУ, 8 мая 2014.- с.32-37

18. Тарасова Н.Ю. Социальное бытие постмодерна и миф. – Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 27-28 листопада 2014 р.- Д.: НГУ, 2014.- с.73-76.

19. Тарасова Н.Ю.Ретроспекція міфу в філософії французького постмодернізму.- Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Частина ІІІ. 22 березня 2014 р. –Д.:ДНУ, 2014. – с.66-69.

20. Тарасова Н.Ю. Ще раз про дієвість міфологій //Материалы ежегодной научно-практической конференцыии «Е.П.Блаватская и современность», 8 мая 2015 г.- Днепропетровск, НГУ, 2015.- с.55-61.

21. Тарасова Н.Ю. Національна ідентичність під кутом комеморативної політики.- Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна українська нація: мова. Історія. Культура» 16 березня 2016 року.- Львів:ЛНМУ ім.Данила Галицького, 2016.-с. 239-246.

22. Тарасова Н.Ю. Комеморативні засади національної ідентифікації /Актуальні проблеми філософії та соціології, 2017.- вип. 20.- с.140-143 Index Copernicus International (Республіка Польща) http://www.apfs.in.ua/v

23. Тарасова Н.Ю. Культурні суперечності постіндустріального суспільства як чинник ускладнення національної ідентифікації. Теоретичні ідеї Деніела Белла в українському екзистенційному контексті. // Гілея. - Вип. 132 – Київ, 2018. - С. -170-174 Index Copernicus International (Республіка Польща)

24. Тарасова Н.Ю. Повести Е.П. Блаватской и масонская символика в “Волшебной флейте” В.А.Моцарта.- Матеріали щорічної наукової міждисциплінарної конференції “ Духовні аспекти сучасного світорозуміння. О.П.Блаватська і сучасність”, , 8 травня 2018, с. 38-42

25. Тарасова Н.Ю. Культура як модератор суперечок ліберально-демократичної універсалізації та національної ідентифікації в постіндустріальному суспільстві. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Випуск 20, 2018. с. 101-109. Index Copernicus International (Республіка Польща)

26. Тарасова Н.Ю. Культура як комунікативний канал транзиту національного досвіду в глобальних інформаційних взаємодіях”, Матеріали щорічної наукової міждисциплінарної конференції “Діалог культур як виклик часу”, НТУ “ДП”, 2019. с.29-31

27. Тарасова Н.Ю. Інформаційна експансія та симулятивна Інтернет-ідентичність. Філософія і культура в континуальності сьогодення. Всеукраїнські філософські читання. 27 листопада 2019 р. Дніпро, 2019. С. 23-26.

28. Тарасова Н.Ю. Музика без меж».- Борисфен, Літературно-мистецький, публіцистичний а науково-популярний щомісячник, №4(273).- Д.:ДНУ, 2015- с34-36.

29. Тарасова Н.Ю. Композитор: професія чи місія? - Музика. Науково-практичний журнал НСКУ., травень 2016.- с. 56-61.

30. Тарасова Н.Ю. Жінка-композитор. Гендер по-українськи. Бористен № 3 (332) , Дніпро, 2019. с. 12-18 .

31. Тарасова Н.Ю., Дубина А.В. Індивідуальність втілення принципів Нового напряму хорової музики кінця ХІХ - початку ХХ століття в Літургії Святого Іоанна Златоустого П.Чеснокова. Музикознавча думка Дніпропетровщини”, випуск 15, Дніпро, 2019, с. 76-90. Crossref, Cite Factor, Cosmosimfactor, Academic Resourse Index ResearchBib, Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor, General Impact Factor

32. Tarasova N., Kamus P. Christian Dualism of Confession as the Basis of Musical Dramaturgy and Stilistic Feautures of Liturgy of St. Joanna Zlatoust by M.Skoric. Музикознавча думка Дніпропетровщини”, випуск 15, Дніпро, 2019. с. 16-32. Crossref, Cite Factor, Cosmosimfactor, Academic Resourse Index ResearchBib, Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor, General Impact Factor

33. Тарасова Н.Ю., Москальов Б. Л. Мова джазу в інструментальній сюїті ХХ століття. На матеріалі сюїти для фортепіано “ 1922” Пауля Хіндеміта та “Сюїти настроїв” Юрія Чугунова.М узикознавча думка Дніпропетровщини”, випуск 15, Дніпро, 2019. с. 171-186. Crossref, Cite Factor, Cosmosimfactor, Academic Resourse Index ResearchBib, Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor, General Impact Factor

34. Тарасова Н.Ю., Свиридова І.В. Духовно-хорові твори І.Алексійчук. До проблеми індивідуального стилю. Музикознавча думка Дніпропетровщини”, випуск 16, Дніпро, 2019. с. 17-30. Crossref, Cite Factor, Cosmosimfactor, Academic Resourse Index ResearchBib, Journal Factor, International Innovative Journal Impact Factor, General Impact Factor

Навчальні посібники

1. Шабанова Ю.О., Тарасова Н.Ю., Яременко І.А. Історія філософії: сучасні комунікативні вчення / Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України як навчальний посібник для студентів напряму пілготовки 6.050301 Гірництво - Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2012.-120с.

2. Шабанова Ю.О., Тарасова Н.Ю., Дичковська О.Я. Історія української культури/Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. - Дніпропетровськ, НГУ, 2012.- 141 с.

3. Тарасова Н.Ю. Методичні рекомендації до виконання модульної роботи з навчальної дисципліни «Культурологія» за вибором студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. / Методичні рекомендації.

4. Громов В.Є., Тарасова Н.Ю. Історія філософії в питаннях та відповідях. - Навчальний посібник. - Д.: НГУ, 2016.- 165 с.


© 2006-2021 Інформація про сайт