Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

CRW_0370---копия-shadow.jpg Шабанова Юлія Олександрівна

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Автор трьох монографій та трьох навчальних посібників з грифом МОН України, а також понад 100 наукових публікацій в фахових виданнях з філософської та педагогічної проблематики.

Науковий керівник трьох захищених кандидатських дисертацій за спеціальністю «Історія філософії». Виконує керівництво двох кандидатських та однієї докторської дисертацій. Сфера наукових інтересів: загальні питання історії філософії, проблеми середньовічної філософії, ірраціональні напрямки західноєвропейської філософії, а також питання сучасного світорозуміння та духовності.

Очолює роботу Центру естетичного розвитку та Центру інженерної педагогіки (акредитованого Міжнародним товариством інженерної педагогіки (Австрія) та Лабораторії гуманної педагогіки, як структурних підрозділів кафедри філософії Державного ВНЗ «НГУ».

Викладає дисципліни: «Філософія», «Історія філософії» для аспірантів, «Етика» для студентів юридичного факультету, «Методологія наукового пізнання» для магістрів

Має подяки Міністра освіти та науки України, обласної та міської влади, Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України, керівництва Державного ВНЗ «Національний гірничий університет». У 2005 році отримала почесне звання «Відмінник освіти України».


ОСНОВНІ ПРАЦІ

Монографії та навчальні посібники:

Шабанова Ю.О. За гранью рационального.Иррациональная метафизика Артура Шопенгауэра и пути становления духовной культуры XIX-XX веков. Монография. - Дн-ск: НГУ, 2002. – 148 с.

Шабанова Ю.О. Трансперсональная метафизика Мастера Екхарта. Монография.– Дн-ск.: НГУ, 2005.– 238 с.

Шабанова Ю.О. Теософия в ракурсе философского и социокультурного осмысления. Монография. – Дн-ск: НГУ, 2011. – 141 с.

Тарасова Н.Ю., Шабанова Ю.О., Яременко І.А. Історія філософії: Сучасні комунікативні вчення. Навчальний посібник. Рекомендовано МОНмолодьспорт. – Дн-вськ: НГУ, 2012. – 150 с.


Публікації в фахових виданнях з філософії:

1. Шабанова Ю.А. Метафизика в онтологическом учении Артура Шопенгауэра. / Нова парадигма. – Запоріжжя: видавництво Запорізького державного університету. - 2000. - №16. - С.94-103.

2. Шабанова Ю.А. Иррациональный интуитивизм как конструкт духовности в метафизике Артура Шопенгауэра. / Актуальні проблеми духовності. -Кривий Ріг: Мінерал, 2000. - С.193 – 200.

3. Шабанова Ю.А. Гегель и Шопенгауэр. / Філософія, культура, життя. – Дн-вськ: Наука і освіта, - 2000. - № 7. - С.72-75.

4. Шабанова Ю.О. Високогуманний характер метафізики Артура Шопенгауера. / Мультиверсум №22, - Київ: український Центр духовної культури, 2001. - С.111 – 116.

5. Шабанова Ю.А. Метафизика становящегося монизма в онтологии Иоанна Экхарта. / Філософія, культура, життя. - Дн-вськ: Наука і освіта, - 2001. - № 13. - С.268-277.

6. Шабанова Ю.А. Антропологическая проблематика в мистицизме Мастера Экхарта, життя. / Наука, релігія, суспільство. - № 3, – Донецк , 2002 - C. 266 – 274.

7. Шабанова Ю.О. Метафізичні обрії містичного вчення Майстра Екхарта. / Філософська думка, № 2, - К., 2003, – С. 73 –82.

8. Шабанова Ю.О. «Про шляхетну людину». Майстер Екхарт. Переклад з німецької. / Філософська думка, № 2. - К.2003, – С. 83 – 91.

9. Шабанова Ю.А. Антропософская проблематика в мистическом учении Иоганна Таулера Вестник ДНУ. Вип. 9 (cоціологія, філософія, політологія). - Дн-ск: ДНУ, 2003. - С.78-84.

10. Шабанова Ю.О. “Німецька містика” середньовіччя в контексті історико-філософської континуальності. / Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. Філософія, Політологія. Вип.70. – К., 2004 - С.44-48.

11. Шабанова Ю.О. Метафізичні виміри практичної теософії Іоганна Таулера. / Філософська думка. - К. 2004, № 1. – С. 27 –41.

12. Шабанова Ю.О. Про потрійність людини. Звертання до Бога. Зовнішня та внутрішня любов. І. Таулер. (переклад з німецької) / Філософська думка . - К. 2004, № 1. – С. 42-54.

13. Шабанова Ю.А. Репрезентация трансцендентализма Мастера Экхарта в метафизической рессентиментности идеи Бога Иммануила Канта. / Філософсько-антропологічні штудії, 2004: Спецвипуск. –К.: Стилос, 2004. – С.153-160.

14. Шабанова Ю.А. Обоснование эквивокации трансцендентного через модус познания в метаонтологичности Мастера Экхарта. / Генеза, – К.: Ґенеза. - 2006. - № 1 (11). - С. 14-24.

15. Шабанова Ю.А. Философская мистика как возможность новой метафизики. / Мультиверсум. – К.: Український центр духовної культури, 2005. Вип № 45. – С115-128.

16. Шабанова Ю.А. Апофатическая диалектика динамического единства в метафизике Мастера Экхарта. / Вістник ДНУ (cоціологія, філософія, політологія), - Дн-вськ: ДНУ, 2005. - № 12, - С.66 – 77.

17. Шабанова Ю.А. Экзистенциальная акцентуация трансцендентализма в учении Генриха Сузо. Грані № 3 (41) Травень-червень 2005 – С.58-63.

18. Шабанова Ю.О. Незавершеність модерну як проект нової раціональності. / Філософська думка. – К., 2005. - №2 -С.150-157.

19. Шабанова Ю.О. Майстер Екхарт – Фрідріх Ніцше: спроба виявлення містичного модусу німецької школи філософування. / Філософсько-антропологічні студії ¢ 2005. –К.: Стилос, 2005. - С. 123-130.

20. Шабанова Ю.А. Апофатизм христианского неоплатонизма в формировании диалектического концепта метафизики Мастера Экхарта. / Філософія, культура, життя. - Дн-вськ. - 2006. -№26. - С. 189-196.

21. Шабанова Ю.А. Рецепция фундаментальных концептов учения Мастера Экхарта в философской системе Гегеля. / Культурологічний вістник. -Запоріжжя: Прем’єр, 2005. - №15. – С.107-112.

22. Шабанова Ю.О. Німецька середньовічна містика як концептуальна основа україно-німецької філософської діалогічності. / Вісник Донецького національного університету. Серія "Гуманітарні науки" №1. Донецьк, 2005. - С. 167-175.

23. Шабанова Ю.А. Мистика и метафизика: различие путей, единство целей. Грани – Д.: Грані. – 2006. - № 1 (45) лютий. – C. 61-63.

24. Шабанова Ю.А. Мистическая компонента украинской философии как определяющий фактор самобытности. / Культурологічний вістник. - Запоріжжя: Просвіта, 2006 №18. – С. 121-127.

25. Шабанова Ю.О. Апофатичне богослов’я як фактор концептуальної близькості східної та західної християнської традиції. / „Історія релігій в Україні” науковий щорічник, 2007. Книга II. - Львів, 2007. – С.242 – 250.

26. Шабанова Ю.О. Холономне мислення як світоглядна основа еніології в контексті сучасних модусів світорозуміння. / Культурологічний вісник. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – С. 91-94.

27. Шабанова Ю.О. Вчення О.П.Блаватської: обґрунтування синтезу філософії, релігії та науки. / На шляху до синтезу філософії, релігії і науки. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. – С. 82-85.

28. Шабанова Ю.О. Теософія в Україні: історія становлення та сучасний зміст вчення. / «Історія релігій в Україні”Науковий щорічник,2009. – Львів: Логос. – С.283-288

29. Шабанова Ю.О. Рессентиментність ідеї Бога у вченні Г.Сковороди в концептуальній близькості трансперсоналізму німецької середньовічної містики. / «Історія релігій в Україні»/ Науковий щорічник – Львів: Львівський музей історії релігії; вид-во „Логос”, 2010 рік. – Книга II. C. 473-479 c.

30. Шабанова Ю.А. Метафизическое пространство музыки. / Вістник Дніпропетровського університету. (Філософія, соціологія, політологія), 2010, - Т.18, - №9/2. – С.28-33.

31. Шабанова Ю.А. Теософская концептуальность в русской религиозной философии конца XIX–XX векав / «Російська філософія: історія, методологія, життя». - Полтава, 2011 - С.498-508.

32. Шабанова Ю.О. Містичний простір філософії Середньовіччя./ Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. - К, 2011, №102, - С.19-24.

33. Шабанова Ю.О. Філософсько-теологічна спадщина Валентина Вайгеля в контексті історико-філософської континуальності. / Культурологічний вісник. – Запроріжжя: Просвета. № 24. – С. 71-76

34. Шабанова Ю.А. Философская мистика в пространстве западноевропейской философии / Антропологічні виміри філософських досліджень: збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип.1. – Д:Дніпропетр.нац.ун-т залізн..трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2012. – 117-121.

35. Шабанова Ю.А. Современное миропонимание: отличительные черты и теософская актуализация. / Современное миропонимание: духовные аспекты развития культуры XXI века. Материалы научно-практической конференции. – Дн-вск: Литограф, 2012. – С.5-9.


Публікації у фахових виданнях з педагогічної проблематики:

1. Шабанова Ю.О. Сучасна парадигма освіти. / Вісник Дніпропетровського університету. Філософія.Соціологія.Політологія. Випуск 15. – Дн-ськ: ДНУ, 2007.– С. 117-121.

2. Шабанова Ю.А. Методологические основы современного высшего образования. / „Сучасні проблеми науки та освіти”. – Харків, – 2007. – С.207.

3. Шабанвоа Ю.А. Европейские тенденции развития инженерного образования. / Вісник Дніпропетровського університету. Філософія.Соціологія. Політологія. Випуск 17. – Дн-ськ: ДНУ, 2007. – С. 87-93.

4. Шабанова Ю.О.Перспективи вітчизняної інженерної педагогіки (в контексті європейських тенденцій розвитку вищої технічної освіти). / Науковий вісник НГУ. 2009, № 2. – С.3-7.

5. Шабанова Ю.О. Гуманна педагогіка як антропологічний проект оптимізації навчання в вищій школі. / Особистісні виміри становлення нової парадигми сучасної української освіти. Монографія. – Дн-вськ: Видавництво Маковецький, 2010. – С.113-124.

6. Шабанова Ю.А. Гуманная педагогика как концептуальная основа высшего образования. / Традиції та інновації в науці та освіті XXI століття. – Одеса: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К.Д.Ушинського», 2010. С. 58-61.

7. Шабанова Ю.О. Духовний аспект управління наукою. / На шляху до синтезу філософії, релігії і науки. «Філософські наукові та релігійні аспекти управлінської діяльності». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 6-8.

8. Шабанова Ю.О. Механізми державного управління інноваційним розвитком вищої освіти. / Управління в освіті. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С.342- 344.

9. Шабанова Ю.О. Сучасна університетська освіта: етико-компетентнісний вимір / Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Випуск 2. – Дн.-вськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С.448-455.

10. Шабанова Ю.О. Управління сучасною наукою: духовно-цінніснийвимір. Науковий вісник НГУ. 2012 р. №1. С.132-137.


Публікації в зарубіжних виданнях:

1. Shabanova J.O. The magistrates of higher school pedagogic as actual opportunity of technical teacher training. / Joining Forces in Engineering Education Towards Excellence Proceedings SEFI and IGIP Joint Annual Conference 2007. - Miskols, Hungary – S.251-252.

2. Shabanova J.O. Forming of engineer ethical competences: interactive training experience engineering competencies -traditions and innovations” / Proceedings of the 37th International IGIP Symposium. Moscow, 2008. - Р.187-188.

3. Шабанова Ю.А. Мистика и метафизика: философское поле напряжённости. / СПб, «Рациональность и вера». Тезисы международной научной конференции. – СПб, 2009. – С.117 – 127.

4. Шабанова Ю.А. Развитие идей космизма в творчестве Елены Петровны Блаватской. / Идеи космизма в философии, науке и искусства. История и современность. – СПб., 2009. – С.31-35.

5. Shabanova J.O. Forming of ethical competences in the mining engineering students training . / Scientific reports on Resource Issuei 2010, Volume 1, selected papers of the IUR Partner Universities 2008-2009, Technische Universitat Bergakademie. Germany.- Freiberg, 2010. - Р. 483 – 488.

6. Shabanova J.O. Humane pedagogic as conceptual foundation of engineering education. / Diversity unifies - Diversity in Engineering Education". - Trnava, 2010. – С. 219- 225.

7. Pivnyak G.G., Shabanova J.O. Philosophic aspects of training postgraduates. / Forming International Engineers for the Information Society. 40th IGIP International Symposium on Engineering Education, March 27 - 30, 2011, at Santos, Brazil. Articel – P. 60- 62.

8. Shabanova J.O.Entwicklung der Ingenieurpädagogik in der Ukraine. / Renaissance der ingenieurpädagogik entwicklugslinien im europäischen raum. Kurzfassungen der Beiträge Dresden, 2011. - S 29.

9. Шабанова Ю.А. Эквивокация бытия как модус философской мистики Мастера Экхарта / Мистико-эзотерические движения в теории и практике. Тайное и явное: многообразие репрезентаций эзотеризма и мистицизма.— СПб.: РХГА, 2011. — 207 c.- С.91-105.

© 2006-2021 Інформація про сайт