Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Публікації в фахових виданнях з філософії:

1. Шабанова Ю.А. Метафизика в онтологическом учении Артура Шопенгауэра. / Нова парадигма. – Запоріжжя: видавництво Запорізького державного університету. - 2000. - №16. - С.94-103.

2. Шабанова Ю.А. Иррациональный интуитивизм как конструкт духовности в метафизике Артура Шопенгауэра. / Актуальні проблеми духовності. -Кривий Ріг: Мінерал, 2000. - С.193 – 200.

3. Шабанова Ю.А. Гегель и Шопенгауэр. / Філософія, культура, життя. – Дн-вськ: Наука і освіта, - 2000. - № 7. - С.72-75.

4. Шабанова Ю.О. Високогуманний характер метафізики Артура Шопенгауера. / Мультиверсум №22, - Київ: український Центр духовної культури, 2001. - С.111 – 116.

5. Шабанова Ю.А. Метафизика становящегося монизма в онтологии Иоанна Экхарта. / Філософія, культура, життя. - Дн-вськ: Наука і освіта, - 2001. - № 13. - С.268-277.

6. Шабанова Ю.А. Антропологическая проблематика в мистицизме Мастера Экхарта, життя. / Наука, релігія, суспільство. - № 3, – Донецк , 2002 - C. 266 – 274.

7. Шабанова Ю.О. Метафізичні обрії містичного вчення Майстра Екхарта. / Філософська думка, № 2, - К., 2003, – С. 73 –82.

8. Шабанова Ю.О. «Про шляхетну людину». Майстер Екхарт. Переклад з німецької. / Філософська думка, № 2. - К.2003, – С. 83 – 91.

9. Шабанова Ю.А. Антропософская проблематика в мистическом учении Иоганна Таулера Вестник ДНУ. Вип. 9 (cоціологія, філософія, політологія). - Дн-ск: ДНУ, 2003. - С.78-84.

10. Шабанова Ю.О. “Німецька містика” середньовіччя в контексті історико-філософської континуальності. / Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. Філософія, Політологія. Вип.70. – К., 2004 - С.44-48.

11. Шабанова Ю.О. Метафізичні виміри практичної теософії Іоганна Таулера. / Філософська думка. - К. 2004, № 1. – С. 27 –41.

12. Шабанова Ю.О. Про потрійність людини. Звертання до Бога. Зовнішня та внутрішня любов. І. Таулер. (переклад з німецької) / Філософська думка . - К. 2004, № 1. – С. 42-54.

13. Шабанова Ю.А. Репрезентация трансцендентализма Мастера Экхарта в метафизической рессентиментности идеи Бога Иммануила Канта. / Філософсько-антропологічні штудії, 2004: Спецвипуск. –К.: Стилос, 2004. – С.153-160.

14. Шабанова Ю.А. Обоснование эквивокации трансцендентного через модус познания в метаонтологичности Мастера Экхарта. / Генеза, – К.: Ґенеза. - 2006. - № 1 (11). - С. 14-24.

15. Шабанова Ю.А. Философская мистика как возможность новой метафизики. / Мультиверсум. – К.: Український центр духовної культури, 2005. Вип № 45. – С115-128.

16. Шабанова Ю.А. Апофатическая диалектика динамического единства в метафизике Мастера Экхарта. / Вістник ДНУ (cоціологія, філософія, політологія), - Дн-вськ: ДНУ, 2005. - № 12, - С.66 – 77.

17. Шабанова Ю.А. Экзистенциальная акцентуация трансцендентализма в учении Генриха Сузо. Грані № 3 (41) Травень-червень 2005 – С.58-63.

18. Шабанова Ю.О. Незавершеність модерну як проект нової раціональності. / Філософська думка. – К., 2005. - №2 -С.150-157.

19. Шабанова Ю.О. Майстер Екхарт – Фрідріх Ніцше: спроба виявлення містичного модусу німецької школи філософування. / Філософсько-антропологічні студії ¢ 2005. –К.: Стилос, 2005. - С. 123-130.

20. Шабанова Ю.А. Апофатизм христианского неоплатонизма в формировании диалектического концепта метафизики Мастера Экхарта. / Філософія, культура, життя. - Дн-вськ. - 2006. -№26. - С. 189-196.

21. Шабанова Ю.А. Рецепция фундаментальных концептов учения Мастера Экхарта в философской системе Гегеля. / Культурологічний вістник. -Запоріжжя: Прем’єр, 2005. - №15. – С.107-112.

22. Шабанова Ю.О. Німецька середньовічна містика як концептуальна основа україно-німецької філософської діалогічності. / Вісник Донецького національного університету. Серія "Гуманітарні науки" №1. Донецьк, 2005. - С. 167-175.

23. Шабанова Ю.А. Мистика и метафизика: различие путей, единство целей. Грани – Д.: Грані. – 2006. - № 1 (45) лютий. – C. 61-63.

24. Шабанова Ю.А. Мистическая компонента украинской философии как определяющий фактор самобытности. / Культурологічний вістник. - Запоріжжя: Просвіта, 2006 №18. – С. 121-127.

25. Шабанова Ю.О. Апофатичне богослов’я як фактор концептуальної близькості східної та західної християнської традиції. / „Історія релігій в Україні” науковий щорічник, 2007. Книга II. - Львів, 2007. – С.242 – 250.

26. Шабанова Ю.О. Холономне мислення як світоглядна основа еніології в контексті сучасних модусів світорозуміння. / Культурологічний вісник. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – С. 91-94.

27. Шабанова Ю.О. Вчення О.П.Блаватської: обґрунтування синтезу філософії, релігії та науки. / На шляху до синтезу філософії, релігії і науки. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. – С. 82-85.

28. Шабанова Ю.О. Теософія в Україні: історія становлення та сучасний зміст вчення. / «Історія релігій в Україні”Науковий щорічник,2009. – Львів: Логос. – С.283-288

29. Шабанова Ю.О. Рессентиментність ідеї Бога у вченні Г.Сковороди в концептуальній близькості трансперсоналізму німецької середньовічної містики. / «Історія релігій в Україні»/ Науковий щорічник – Львів: Львівський музей історії релігії; вид-во „Логос”, 2010 рік. – Книга II. C. 473-479 c.

30. Шабанова Ю.А. Метафизическое пространство музыки. / Вістник Дніпропетровського університету. (Філософія, соціологія, політологія), 2010, - Т.18, - №9/2. – С.28-33.

31. Шабанова Ю.А. Теософская концептуальность в русской религиозной философии конца XIX–XX векав / «Російська філософія: історія, методологія, життя». - Полтава, 2011 - С.498-508.

32. Шабанова Ю.О. Містичний простір філософії Середньовіччя./ Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. - К, 2011, №102, - С.19-24.

33. Шабанова Ю.О. Філософсько-теологічна спадщина Валентина Вайгеля в контексті історико-філософської континуальності. / Культурологічний вісник. – Запроріжжя: Просвета. № 24. – С. 71-76

34. Шабанова Ю.А. Философская мистика в пространстве западноевропейской философии / Антропологічні виміри філософських досліджень: збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип.1. – Д:Дніпропетр.нац.ун-т залізн..трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2012. – 117-121.

35. Шабанова Ю.А. Современное миропонимание: отличительные черты и теософская актуализация. / Современное миропонимание: духовные аспекты развития культуры XXI века. Материалы научно-практической конференции. – Дн-вск: Литограф, 2012. – С.5-9.


36. Шабанова Ю.А. Развитие теософского учения в творчестве Е.П.Блаватской и русская религиозная философия конца XIX XX векав / Первые научные чтения памяти Елены Петровны Блаватской. – Донецк : Ноулидж, 2012. - С.34-49

37. Шабанова Ю.А. Вопрошание современной философии: гетерофонно-целостное измерение / Сучасне буття філософії: філософія в єдності культурно-історичного процесу. Збірка статей науково-практичної конференції27-28 листопада 2012 р. – Д.: НГУ, 2013. –С.5-14.
38. Шабанова Ю.А. Контекстуальность учения Е.П.Блаватской / Современное миропонимание: духовные аспекты развития культуры: материалы ежегод. науч.-практ. конф. «Е.П.Блаватская и современность», 8 мая 2013 г. Днепропетровск / - Д.: НГУ, 2013. – С. 4-14.

39. Шабанова Ю.А. Современная философия в вопрошании целостности / Практична філософія. – Київ:ПАРАПАН. 2013 №3, -С.184-190.

40. Шабанова Ю.А. Универсализм П.А. Флоренского в контексте историко-философской концепции мыслителя / Історія філософії у вітчизняній духовній культурі (Серія «Університетський часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді»; вип..11)– Полтава ТОВ «АСМІ», 2014. – С108-121.

41. Шабанова Ю.А. Философско-мировоззренческое содержание пессимизма в теософском осмыслении Е.П.Блаватской / Современное миропонимание: духовне аспекты культуры. Материалы научно-практической конференции «Е.П.Блаватская и современность», - Дн-ск: НГУ, 2014. – С.7-10.

42. Шабанова Ю.А. Актуальные вопросы современного религиоведения / Вайшнавська традиція крізь століття. Збірка матеріалів молодіжної релігієзнавчої школи. – Донецк: Донбас, 2014. – 503 с. – С. 148-154.

43. Шабанова Ю.А. Этическое пространство современной философии / Буття філософії: Здобутки минулого та виклики сучасності: Матеріали всеукраїнської філософської конференції 27-28 листопада 2014 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: НГУ, 2014. – 130 с. С.5-8

44. Шабанова Ю.О. Символизм слова в теософской концепции музыкального творчества А.Н.Скрябина / Слово як осереддя буття. Збірник наукових праць. – Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – С.156-165.

45. Шабанова Ю.А. Человек в этическом пространстве современной философии / Материалы ІV Международной научной конференции «Антропологические измерения философских исследований» - Д.: ДНУЗТ, 2015, С. 89-91
.


    До попередньої сторінки

© 2006-2019 Інформація про сайт