Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Історія та сучасність кафедри філософії і педагогіки

Кафедра філософії і педагогіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» існує з 1962 року. Вона виникла з філософської секції кафедри марксизму-ленінізму Дніпропетровського гірничого інституту ім.Артема.

Першим завідувачем кафедри філософії став випускник Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, кандидат філософських наук, доцент К.М. Черненко. У різні роки посаду завідувача обіймали відомі в Україні науковці. Це - кандидат філософських наук, доцент Ю.М.Колотій, кандидат філософських наук, доцент В.О.Пелих, доктор філософських наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук П.І. Гнатенко, кандидат філософських наук, професор А.С.Резницький, доктор філософських наук, професор Т.С.Пархоменко, доктор філософських наук, професор В.В. Хміль. З липня 2001 року дотепер діяльністю кафедри філософії і педагогіки скеровує доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України Ю.О. Шабанова. За більш, ніж півстоліття розвитку, на кафедрі працювало чимало досвідчених викладачів, таких як доценти І.В. Агієнко, А.Г. Бергман, І.Ф. Блєднов, Р.Г. Вайчук, О.М. Варшавський, В.А. Жадько, Л.О. Кострюкова, А.Г. Можайкін, В.В. Мухін, Ю.О. Наріжний, І.В. Павленко, Н.Є. Шлайфер, М.С. Фетісов.

Відповідно запитам інформаційної доби, в 2015 році кафедра філософії була перейменована у кафедру філософії і педагогіки, що наголосило на другому важливому напрямі – педагогічній діяльності. Адже ще у 2004 році була ліцензована, а в 2006 році – успішно акредитована спеціальність підготовки магістрів за напрямком «Педагогіка вищої школи», яка була вперше запроваджена в регіоні саме в Національному гірничому університеті, що відкрило можливості підготовки педагогічних кадрів для закладів вищої освіти. Протягом лише п’яти років за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки» випущено більш 200 фахівців вищої школи, які зараз працюють в регіональних департаментах освіти, займають управлінські й викладацькі посади в закладах вищої та середньої освіти міста. Зростання нової педагогічної профілізації потребувало рік потому затвердження рішенням вченої ради університету в межах цієї спеціальності нової освітньої програми - «Менеджмент освіти», що сьогодні користується особливо високим попитом серед абітурієнтів.

Набираючи нових творчих обертів в освітньому просторі, кафедра філософії і педагогіки виходить на міжнародний рівень діяльності. Відповідно до інтегрованих навчальних планів та освітньої програми подвійного диплому, в червні 2016 року було підписано Угоду співпраці між ДВНЗ «Дніпровська політехніка» й Каунаським університетом імені Вітовта Великого (Литва). Сумісна з каунаською кафедрою едукології, підготовка фахівців з менеджменту освіти здійснюється за значної підтримки Посольства Республіки Литви в Україні, що сприяє і якісним змінам обох університетів і поглибленню гуманітарної співдружності України та Литви.

Інформаційна культура надає можливість безмежності пізнання, вона пропонує інформацію з різних етно-історичних джерел та галузей знання, однак і потребує вміння самостійно відбирати інформацію, інтерпретувати смислові концепти, креативно опановувати ними на власній практиці. Початок двадцять першого століття кардинально змінив дійсність, парадигмальні вимоги до освіти, сутнісні критерії буття людини, ніби втілюючи цивілізаційну теорію «виклику – відповіді» видатного британського культуролога А. Тойнбі. Людино-центричність як стратегічний стрижень педагогічної діяльності кафедри філософії і педагогіки обумовила відкриття у 2009 році Центру інженерної педагогіки, котрий одним з перших в Україні отримав статус Міжнародного центру за сприяння Міжнародної акредитації світового товариства IGIP (Міжнародного товариства інженерної педагогіки, заснованого в Австрії). Його мета формування у викладачів інженерних спеціальностей спеціальних дидактичних, методологічних, етичних, комунікаційних, соціальних педагогічних компетенцій технічного спрямування. Після Міжнародної акредитації (2009, 2014 років) ЦІП успішно сприяє отриманню викладачам технічних спеціальностей Сертифікатів міжнародного реєстру ING-PAЕD. Завдяки чому інженерами-викладачами університету реалізується рівне право участі в міжнародних проектах й інтелектуальної адаптації до зарубіжного освітянського середовища. За цей час 44 співробітника університету, серед яких завідувачі кафедр, професори, викладачі, кращі представники інжинірингу «Дніпровської політехніки» отримали Міжнародний Сертифікат ING-PAЕD.

Зростання значення культури як чинника цивілізаційних перетворень в нашій країні, актуалізація питання світоглядної підготовки молодих людей, що мислять і діють по-новому, спонукало кафедру філософії і педагогіки відкрити дві гостро необхідні для сучасного світу профільні гуманітарні спеціальності. Ще кілька десятиліть їх не можливо було уявити собі в технічному університеті. Тим не менш, у 2016 році кафедра отримала ліцензію МОН України на підготовку фахівців третього освітньо-наукового рівня PhD за спеціальністю 033 – Філософія. Вже у 2017 році розпочалась підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Філософія». А у 2018 році знову вперше у нашому регіоні й мабуть у всій південно-східній частині України була ліцензована спеціальність «Культурологія». Тож, як у Києво-Могилянській академії та Чернівецькому університеті, наш університет взяв участь у конструкції перспектив професіонального підсилення музейних, бібліотечних, мистецьких центрів культурної діяльності України.

Як міркував видатний французький представник філософії екзистенціалізму Моріс Мерло-Понті, «…достатньо важко визначити, що таке філософія, і чим їй належить займатися…. Річ у тім, щоб нагадати людям про їх причетність до універсального буття….». Нагадування студентам, майбутнім фахівцям з різних технічних, економічних, юридичних і гуманітарних спеціальностей сучасної «Дніпровської політехніки» про універсальну належність буттю і є головною метою роботи нинішньої кафедри філософії і педагогіки. Навчальний процес визначається прагненням сформувати у молоді відповідну запитам часу світоглядну позицію, розвинути критичне мислення й аналітичний підхід до вирішення складних соціальних і духовних завдань інформаційної цивілізації, скласти необхідну методологічну настанову для практичного прикладення гуманітарних знань у необхідних напрямах професійної самореалізації.

Отриманню такої широкої духовної й інтелектуальної компетентності сприяє сьогодні новий цикл дисциплін, який викладається в доповнення до фундаментальних філософських предметів «позачасового» значення - «Філософії», «Історії філософії», «Логіки», «Риторики», «Етики», «Естетики», ««Релігієзнавства», «Психології». Процеси глобалізації й посилення міжкультурних обмінів між країнами світу в інформаційній цивілізації, активізація демократичних оновлень в Україні, кардинальні зрушення в релігійно-духовній та морально-етичній сферах буття обумовили високе значення в сучасному контексті культури, освіти, комунікації, естетичного підходу. Відповідно цьому відбулося змістовне збагачення й розширення дисциплінарного контенту кафедри філософії і педагогіки такими новими предметами, як «Методологічні засади наукових досліджень», «Історія вчень про державу та право», «Міжкультурна освіта й комунікація», «Культурологія», «Світова й українська культура», «Етика ділового спілкування», «Соціальна психологія». Зорієнтована на забезпечення тісного зв’язку філософського циклу з науково-освітньою стратегією «Дніпровської політехніки» й специфікою інженерно-технічних завдань університету, запроваджена у 2019 році й дисципліна «Ціннісні компетенції фахівця».

В науковому доробку кафедри філософії і педагогіки більше 100 навчальних посібників та методичних рекомендацій, більше 500 наукових публікацій останніх п’яти років, опублікованих у фахових журналах та наукових виданнях відомих наукометричних баз Scopus, Web of Science, Copernicus та інших. Достатньо назвати лише найбільш популярні серед науковців і цитовані в науково-метричних базах монографії та навчальні посібники останніх десятиліть. Це - «Национальний характер. Мифы и реальность" (П.И. Гнатенко, 1984), «Национальная психология» (П.И. Гнатенко, 2000), «Соціокультурний дискурс моралі» (Т.С. Пархоменко, 1995), «Держава та суспільство: грані свободи» (В.В. Хміль, 1998), «Общество: проблемы механизма и направленности движения» (Ф.И. Прокофьев, 2000), «За гранью рационального. Иррациональная метафизика Артура Шопенгауэра и пути становления духовной культуры XIX-XX веков» (Ю.А. Шабанова, 2002), «Трансперсональная метафизика Мастера Экхарта», Ю.О. Шабанова, 2005), «Смысл и границы человеческой духовности» (В.Е. Громов, 2005), «Креативна валеологія» (В. Приходько, В. Кузьмінський, 2004), «Словник термінів і понять з педагогіки вищої школи» (В.В. Приходько, В.В. Малий, В.Л. Галацька, М.А. Мироненко, 2005), «Теософия в ракурсе философского и социокультурного осмысления» ( Ю.О.Шабанова, 2011), «Психологія» (Ю.М. Пазиніч., Т.М. Калюжна Т.М., 2012), «Історія філософії: сучасні комунікативні вчення» (Ю.О. Шабанова, І.А.Яременко, Н.Ю.Тарасова, 2012), «Історія української культури» (Ю.О. Шабанова, Н.Ю.Тарасова, О.Я.Дичковська), «Філософія в питаннях і відповідях» (В.Є.Громов, Н.Ю.Тарасова, 2016), «Философия и музыка: место встречи – человек» (Ю.О.Шабанова, 2017), «Теософия: история и современность» ( Ю.О.Шабанова, 2016), «Учение Бернарда Клервоского в контексте средневековой интеллектуальной традиции» (О.В. Тимофєєв, 2018) «Духовный смисл человека» (В.Е.Громов, 2018), «Філософія культури» (Ю.О. Шабанова, 2019).

При кафедрі відкрито докторську програму за спеціальністю 033-Філсоофія за напрямком «Історія філософії», згідно якої ліцензовано 7 місць для молодих дослідників в цій галузі.

Безумовним науковим здобутком відзначене ініційоване кафедрою філософії і педагогіки вперше в Україні щорічне святкування Дня філософії ЮНЕСКО. Та присвячене цій події професійного й загальнолюдського значення проведення кожного листопада науково-теоретичної конференції «Сучасне буття філософії». Перша пам’ятна конференція, проведена в 2006 році, пройшла за участю видатного сучасного українського філософа, академіка НАН України Мирослава Поповича. Відтоді вона стала доброю нагодою для запрошення відомих вітчизняних та зарубіжних мислителів, викладачів філософських дисциплін різних університетів країни й зарубіжжя. Ще однією надзвичайною духовною подією в діяльності кафедри сприйнялася зарубіжними й вітчизняними її учасниками щорічна травнева Міжнародна міждисциплінарна конференція «Духовні аспекти сучасного світорозуміння». Присвячена пам’яті нашої співвітчизниці Олени Петрівни Блаватської, це – єдина в Україні конференція, що ґрунтується на малодослідженій спадщині всесвітньовідомого теософа. Вона зазвичай привертає чимало науковців широтою тематики, концептуально спрямованої на пошук нових духовних основ становлення науки майбутнього. Не випадково кожного року в конференції беруть участь зарубіжні дослідники – з Франції, Бельгії, США, Нідерландів, Німеччини, Бразилії, Індії, Філіппін.

Гостро актуальний аспект гуманітарної стратегії університету реалізує Соціально-психологічна служба кафедри філософії і педагогіки, яка заснована в 2009 році. Динамічність та загрози сучасного світу, соціально-політичні й економічні проблеми розвитку України останніх десятиліть, суперечливість і ускладнення існування людини в напруженому просторі соціального здійснення потребують підвищеної уваги до кожного. Виникла потреба Вивчення психологічних настроїв студентства університету, виявлення психологічних проблем, необхідність індивідуальної допомоги всім, хто потребує душевної підтримки, стали основними напрямками діяльності соціально- психологічної служби в особі практичних психологів О. А. Ковтун (2018- 2019), Є. Д. Родіної (2020).

Важлива гуманітарна сфера кафедри філософії і педагогіки пов’язана з відкриттям у 1999 році Центру естетичного розвитку. Ставлячи в пріоритет формування загальнокультурних компетенцій та естетичної обізнаності студентства, Центр сприяє подоланню жорсткого прагматизму й утилітаризму, а також збагаченню душевно-емоційного ставлення до світу й оточуючих людей. До свого 20-річчя Центр естетичного розвитку нараховує в творчому активі більш, ніж 200 естетичних заходів. Найяскравіші враження залишили презентації художніх робіт митців живопису зарубіжжя й України. Передусім, членів Національної спілки художників України Л. Кудрявцева, В. Данилова, М. Кублика, В.Самохвалова, В. Апета, В. Падуна, С. Юшкова, О. Чегорки, О. Вабіщевич, А. Ільїнського, А. Бурименко-Журавель, І.Душацької, інших. Збудили чимало думок в студентських головах поетичні вечори пам’яті Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Григорія Сковороди. Запалили іскрою письменницької фантазії творчі зустрічі з майстрами слова й думки - членами Національної спілки письменників України В.А. Луценком, Г.М. Гарченком, А. М. Шкляром, М.Л. Кудрявцевим, С.Р. Бурлаковим, О.В. Твердохлібом, С.Ю. Андреєвим, В. І. Старченком, Лесею Степовичкою, Олесею Чайкою, Лесею Мудрак. Справжніми кіно-одкровеннями виявилися презентації стрічок «Моя рідна вулиця....», «Перші українські кінострічки» їх автором - членом Національної спілки кінематографістів Ігорем Родіоновим. Відкриттям для багатьох стала прем’єра документального фільму режисера Людмили Загоскіної «Олена Блаватська, повернення…».

Вихованню духовної свободи й особистої уяви завжди сприяють музичні вечори в Центрі естетичного розвитку за участю студентів й викладачів Дніпропетровської академії музики імені М. Глінки, провідних солістів Дніпропетровської академічної філармонії імені Леоніда Когана та Дніпропетровського академічного театру опери та балету. Знайомство студентів з класичною спадщиною й сучасною музикою здійснюють лауреати Міжнародних конкурсів піаністи А. Нікулін й Г. Адлуцький, лауреат міжнародних конкурсів співачка М. Цвєтинська, заслужений артист України Є. Токолов, ансамбль бандуристів «Чарівниці», гурт «Ріверленд». З мистецьким натхненням залучують студентів до естетичних цінностей доктор філософських наук, професор Ю.О. Шабанова, кандидат філософських наук, доцент Н.Ю. Тарасова, кандидат філософських наук, доцент В.П. Жижченко, кандидат мистецтвознавства, професор О.П. Годенко-Наконечна, старший лаборант Т.М. Аксютенко.

Дзвінки перебори бандури, гармонійні акорди фортепіано, щемливі флажолети скрипки часто розносяться з Центру естетичного розвитку поверхами університету. І як відклик - живі студентські очі й щирий емоційний відзив на естетичну подію, завжди наповнена шанувальниками і колегами за мистецькими цехами аудиторія № 119 кафедри філософії і педагогіки у першому корпусі «Дніпровської політехніки»… Чи всі університети мають такі вишукані мистецькі академії, час від часу запитують різні представники художньої еліти міста, регіону, країни? І чи не є це кращим свідченням про справжній культурний університетський осередок, острівець прекрасної мрії, якого так не вистачає багатьом нашим сучасникам у жорсткій повсякденності великих мегаполісів?

Кафедра філософії й педагогіки завжди відкрита для нових абітурієнтів – майбутніх студентів спеціальностей «Філософія», «Культурологія», «Освітні, педагогічні науки», зі щирими сподіваннями зробити світ кращім завдяки її випускників що виходять в гуманітарний простір сучасної України з ґрунтовною професійною підготовкою та високим рівнем моральної свідомості!

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт