Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Шабанова2019_финал.jpg
Шабанова Ю.О.Філософія культури / Підручник. - Дніпро : ЛІРА, 2019. - 240 с.

Підручник із філософії культури містить базові теми з метатеоретичного осмислення феномена культури. У виданні подано історико-філософський огляд культурфілософських учень, основні погляди філософів, культурологів, етносоціологів на базові закономірності становлення та розвиток культури, її традиційні та нетрадиційні форми, аристократичні та демократичні прояви в соціокультурному просторі, особливості міжкультурних комунікацій та шляхи сучасного діалогу культур. Викладення матеріалу супроводжується численними виносками щодо пояснення специфічної термінології та використаних першоджерел. До кожної теми подано список літератури та контрольні запитання. В Додатку підручника пропонується глосарій із філософії культури, а також культурфілософська стаття автора.
Для студентів філософських, культурологічних і мистецтвознавчих спеціальностей, а також для усіх, хто бажає розширити своє уявлення про фундаментальні основи культурного буття.


21.02.2018 Шабанова Ю.А. (Монография)[9563].jpgШабанова Ю. А. Философия и музыка: место встречи – человек. Монография – Днепр: ЛИРА, 2017. – 172 с.
Книга посвящена исследованию феномена музыки в контексте философии целостности. Проанализирован музыкальный аспект творчества А. Шопенгауэра, А. Скрябина, П. Флоренского, наследие которых представляет эволюционный этап в становлении философии музыки. Рассмотрены феномены музыки, культуры, философии как смыслового пространства становления Человека-Духовного.Shabanova2.jpg

Шабанова Ю.А. За гранью рационального. Иррациональная метафизика Артура Шопенгауэра и пути становления духовной культуры XIX -XX веков. – Дн –вск: НГУ, 2002. – 149с.

ІSBN 966-7476-75-8

Філософія Шопенгауера досліджується як ірраціональний різновид метафізики, якій притаманна гуманістична інтенція, що відображає багатий спектр історико-філософських ремінісценцій і актуалізується значною кількістю артикуляцій у філософському дискурсі кінця XIX -XX століть.

Призначено для студентів, аспірантів, викладачів історії філософії, а так само для всіх, хто цікавиться філософією.

Shabanova1.jpg

Шабанова, Ю.А.Теософия в ракурсе философского и социокультурного осмысления [Текст]:Ш12 монограф. / Ю.А. Шабанова. – Д.: Национальный горный университет,2011. – 141 с. ІSBN 978-966-350-316-5

У монографії зібрано публікації та доповіді різних років, у яких автор аналізує феномен теософії з позицій філософського осмислення його суті, звертаючись до історико-філософського контексту й соціокультурних умов виникнення та розвитку цього напряму. Видання дозволить читачеві звернути увагу на поняття теософії і деякою мірою з’ясувати для себе його сутність в об'єктивному баченні історії становлення та сучасної трансформації. Ознайомлення з матеріалом монографії дозволяє сформувати в читача об'єктивний, ідеологічно неупереджений погляд на теософію в цілому, а також на спадщину Олени Петрівни Блаватської та її особистість як популяризатора теософських знань, засновника Міжнародного теософського товариства, автора фундаментальних теософських праць: «Таємна доктрина», «Викрита Ізіда», «Ключ до теософії».

Книгу адресовано філософам, релігієзнавцям, історикам, культурологам, а також усім тим, хто цікавиться теософією і шукає духовний сенс існування людини.

Shabanova3.jpg

Шабанова Ю.А. Трансперсональная метафизика Мастера Экхарта. В контексте развития европейской философии. Монография. – Дн-вск:НГУ, 2005. – 238 с. ІSBN 966-350-013-1

У книзі представлено дослідження трансперсональної метафізики (філософської містики) німецького богослова XIVстоліття Майстра Екхарта, засновника напрямку «німецька містика», що вплинув як на розвиток німецької класичної філософії, так і на ірраціоналістичні вчення європейського дискурсу XIX –XX століття. На основі німецьких та латинських текстів Екхарта розкривається онто-гносеологічні й антропософські основи його вчення, що несе сучасні й свідомості продуктивні ідеї духовного розвитку.

Робота призначена для фахівців в області історії філософії (середньовічний період), метафізики й антропології, а так само для всіх, хто шукає сенс існування в духовних джерелах світобудови.

Gromov.jpg

Громов В.Є. Смысл и границы человеческой духовности// Философско-культурологическое эссе-Днепропетровск, НГУ, 2005.

У книзі досліджується проблема, що стала особливо актуальною в умовах розвитку споживацької цивілізації. Мова йде про духовність, розуміння якої характеризується зараз значним розкидом думок чи навіть повною сваволею і необов’язковістю. Пошуки духовних основ у життєдіяльності людини автор зв’язує з філософським трансценденталізмом і онтологічним розумінням природи свідомості. Свідомість не є продуктом матерії, вона укорінена в бутті як фундаментальний і первинний аспект Абсолютного. Це споконвічна онтологічна обставина лежить в основі метафізичної відповідальності духовно орієнтованої людини, яка усвідомлює необхідність виходу за межі матеріалістичного світогляду й обумовленості та акцентує свої смисложиттєві ідеали не на антропоцентричному служінні самому собі, а на служінні Творцю, тобто на справах підпорядкованих ідеї гармонії світового цілого.

Автор прагне показати, що сама можливість і необхідність духовного життя людини продукується з джерела його творчої суб’єктивності, що містить у собі момент Абсолютного, «божу іскру».

Автор думає, що духовність є справою вільного внутрішнього розсуду особистості і не може бути тягарем зовнішнього обов’язку. Ясно тільки, що бездуховне, споживацьке суспільство не має перспективи перспективи порятунку не тільки на «небесах», але і на екологічно стражденному тілі нашої планети.

Книга може бути корисною для молоді, усім, хто цікавиться духовними питаннями, а також філософам, культурологам, релігієзнавцям.

prihodko2.jpg

Приходько В.В., Прокопенко В.І., Малий В.В., Шереметьєва І.В., Шабанова Ю.О., Шаповал В.А., Кармазіна Л.Л. Теорія організації: навчальний посібник //за ред.. І.В.Шереметьєвої-Дніпропетровськ, НГУ, 2011

Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (за Переліком 2010 Галузь знань 1801 Специфічні категорії, спеціальність підготовки 18010013) (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП 8.18010013-04), зокрема – програмі дисципліни «Теорія організації».

Розглянуто загальні поняття функціонування організації, основні процеси управління організацією, сутність організаційного проектування, узагальнено досвід проектування ефективних організацій, розглянуто підходи до побудови ефективної структури організації з використанням методів управління проектами, викладено основні положення сучасних інформаційних технологій управління організацією, теоретичні підходи до формування та практичні методи оцінювання ефективності діяльності організацій.

Сформульовано навчальні цілі змістових модулів, які окреслюють навички та уміння магістрів з управління адміністративною діяльністю.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліну «Теорія організації».

prihodko3.jpg

Бєлих С.І., Приходько В.В., Малий В.В.,Рибковський А.Г. Системні основи управління проектами у фізичній культурі і спорті: Монографія-Донецьк, 2009

У монографії подано основні теоретичні положення та практичний досвід вітчизняних і зарубіжних дослідників управління проектами в галузі фізичної культури і спорту. Видання покликане привернути увагу до особливостей менеджменту, які продемонстровані на прикладі розробки масштабних проектів, зокрема підготовки міст України до чемпіонату Європи з футболу 2012 р.

Адресовано студентам освітніх рівнів «спеціаліст» і «магістр» вищих навчальних закладів, які вивчають гуманітарні та інші дисципліни за вибором ВНЗ, а також науковим співробітникам та викладачам.prihodko4.jpg

Приходько В.В., Вікторов В.Г. Педагогічний контроль у вищій школі: Навчальний посібник/Заг ред.. і передмова В.В.Приходька-Дніпропетровськ, НГУ, 2009

Зміст посібника відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни «Педагогічний контроль у системі освіти» підготовки магістрів напряму 8.0000. Специфічні категорії за спеціальністю 8.18010021 Педагогіка вищої школи. Як стрижень педагогічного контролю розглядаються особливості формування й управління навчальною діяльністю студентів. Посібник охоплює широкий спектр питань педагогічної діагностики і контролю у вищій школі, які дозволяють повною мірою враховувати вимоги діючого Закону України «Про вищу освіту» щодо комплексного формування студентів як спеціалістів. Містить результати власних наукових досліджень на тему вдосконалення системи педагогічної діагностики у вищій школі.

Навчальний посібник написаний також на допомогу викладачам ВНЗ і студентам магістратури інших спеціальностей, які вивчають дисципліни «Педагогіка вищої школи», «Методика викладання у вищій школі», тощо.

prihodko5.jpgПриходько В., Бочелюк В., Шевяков О., Малий В.
Педагогічна антропологія і вища школа: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – 350 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів освітнього рівня «магістр» вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 14.01.2008 № 14/18-П81).

Розкрита тема відповідальності сучасної вітчизняної вищої школи не лише за якісну фахову підготовку майбутніх спеціалістів, але й за формування випускників моральними, свідомими і діяльними громадянами. Для цього потрібно передусім забезпечити становлення нової плеяди викладачів як педантропологів, що оволоділи основними положеннями філософської, християнської та педагогічної антропології, знають, за рахунок яких дієвих педагогічних впливів та уміють на практиці успішно розв’язувати цю складну світоглядну задачу.

Навчальний посібник містить методологію і теоретичні положення, концепції та ідеї, а також педагогічні технології й методичні прийоми, творче опанування якими сприятиме становленню викладачів вищих закладів освіти, як практикуючих педагогів-антропологів. Адже, педантрополог, це передусім зрілий педагог, що бере безпосередню особисту участь у моральному виборі та самовизначенні студентської молоді, взятті нею власної відповідальності за самостійно усвідомлений і вільно обраний життєвий шлях. Подані також відомості про сутність явища педагогічної антропології, як системи відповідних поглядів, ідей і практик, що сприяють переведенню студентів у позицію людини, яка докладає значних і систематичних зусиль задля розгортання і підтримання навчальної діяльності і власного різнобічного розвитку. Відтак, опанування молодими інтелігентними людьми своєю життєдіяльністю забезпечуватиме подальше ствердження громадського суспільства в Україні.

Навчальний посібник призначений для студентів магістратури, які вивчають курс дисциплін з педагогіки і психології вищої школи. Він може бути корисним викладачем різних дисциплін, що працюють на первинних посадах у вищих навчальних закладах, а також викладачам гуманітарного циклу, у тому числі релігієзнавства, педагогіки вищої школи, методики викладання у вищій школі, основ психології тощо.

Shevchenko.jpg Шевченко С.О. Державно-громадське управління якістю вищої освіти в Україні: теоретико-методологічні засади та механізми практичної реалізації-Дніпропетровськ, НГУ, 2011

Присвячена науковому обґрунтуванню формування в Україні державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти, дослідженню генези та методологічних засад управління якістю вищої освіти.

Розкрито механізми державного та громадсько-професійного управління якістю вищої освіти, що застосовуються в країнах світу, їх інструментальне забезпечення, визначено завдання органів державного управління вищою освітою в умовах інтеграції України до єдиного європейського простору вищої освіти.

Видання розраховане на керівників органів державного управління вищою освітою та вищих навчальних закладів, працівників незалежних професійних і громадських утворень з ліцензування, акредитації, оцінювання якості вищої освіти, аналітиків та експертів сфери публічного управління.

Адресується науково-педагогічним працівникам інститутів Національної академії державного управління при Президентові України, докторантам, аспірантам, керівникам центрів підвищення кваліфікації державних службовців для розробки науково-методичного забезпечення зі спеціальності «Державне управління у сфері освіти».

Дослідження може слугувати реалізації навчальних програм зі спеціальностей «Управління загальноосвітніми навчальними закладами», «Педагогіка вищої школи» та ін.

приходько.jpg

Вілянський В.М., Висоцька О.Є., Приходько В.В. Будівництво власного здоров я: від філософії до практики: навчальний посібник/ заг ред. О.Є,Висоцької- Дніпропетровськ, НГУ, 2011  

Розкрито тему відповідальності сучасної вітчизняної вищої школи не лише за якісну фахову підготовку майбутніх спеціалістів, але пілкуються про власне здоров’я. Для розв’язання цієї проблеми, у першу чергу, потрібно забезпечити становлення нової плеяди викладачів, які самовизначаються як педантропологи. Формуючи будівничих власного здоров’я, вони мають оволодіти основними положеннями філософської, християнської і педагогічної антропології, знати за рахунок яких дієвих педагогічних впливів на практиці розв’язувати цю складну світоглядну задачу. Вони повинні також націлювати студентів на набування різнобічної освіти, не зведеної лише до професійної підготовки відповідно до обраної спеціальності.

Призначений для студентів бакалаврату, які опановують дисципліну «Фізичне виховання». Посібник буде корисним також викладачам, які працюють на первинних посадах, у тому числі викладають предмети гуманітарного циклу (релігієзнавство, цикл дисциплін педагогіки і методики викладання у вищій школі, психологію тощо.

IMG_0008.jpg

Пазиніч Ю.М. Психологія: навчальний посібник / Ю.М. Пазиніч, Т.М. Калюжна. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 156 с.
ISBN 978 – 966 – 350 – 374 – 5

Рекомендовано Міністерством освіти та науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-5651 від  06.07.2011).
Наведено основні теоретичні положення і проблеми психології, розглянуто загальні питання про природу і розвиток психіки людини, про формування особистості, її психологічну структуру, про сутність і характеристику пізнавальних та емоційно-вольових процесів, про основу спілкування і конфліктології. Головні положення з основ психології систематизовано згідно з навчальною програмою та подано у вигляді опорних конспектів, методичних матеріалів та методик з метою виявлення індивідуальних якостей студентів.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Шабанова, Ю.О. Системний підхід у вищий школі: підручник для студентів магістратури за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» / Ю.А. Шабанова– Д.: Национальнй горный университет, . – Д. : НГУ, 2014. -
120 с.

Надано повний обсяг змістовного забезпечення нормативної
дисципліни «Системний підхід у вищій школі» навчального плану підготовки
магістрів за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Розглянуто загально-
теоретичні положення систематологіі та їх застосування в якості системної
методології в педагогіці. Адаптовано методологічну та інформаційну базу
Закона «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII) для визначення специфіки, структури, характеристик та параметрів вітчизняної вищої освіти. Представлено сучасні доробки освітянського простору щодо інтегрованості, міждисциплінарності, трансдисциплінарності та синергійності як перспективних напрямків системного підходу у вищій школі. Підручник рекомендовано студентам магістратури всіх напрямків підготовки, а також науково-педагогічним працівникам вищої школи для підвищення рівня педагогічної майстерності. 
© 2006-2022 Інформація про сайт