Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Aliaev.jpg
 

Аляєв Геннадій Євгенович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка» з 2019 року.

Автор 3 одноосібних і 7 колективних монографій, 1 одноосібного та 5 колективних підручників (усі – з грифом МОН України), а також понад 300 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях з філософської та соціально-політичної проблематики.

Науковий керівник захищених 1 докторської та 6 кандидатських дисертацій за спеціальністю «Історія філософії».

Член редколегії наукових журналів:

«Philosophy & Cosmology» – міжнародне видання, входить до WoS;

«Logos i Ethos» – фахове філософське видання Польщі;

«Sententіae» – фахове видання України, входить до Scopus;

«Проблеми гуманітарних наук. Філософія» – фахове видання України.

Сфера наукових інтересів: методологія історії філософії, історія російської, української та сучасної філософії, історія соціально-політичної думки.

Співголова Товариства російської філософії при Українському філософському фонді.

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.02 – теорія наукового соціалізму і комунізму та отримав науковий ступінь кандидата історичних наук.

У 1994 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі філософії і соціально-політичних дисциплін.

У 2003 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії на тему: «Онтологія і феноменологія Незбагненного: С.Л.Франк у філософському дискурсі ХХ сторіччя» та отримав науковий ступінь доктора філософських наук.

У 2005 р. отримав вчене звання професора по кафедрі філософії і соціально-політичних дисциплін.

У 2003–2019 рр. – зав. кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Викладає дисципліни: «Онтологія та метафізика», «Історія європейської філософії», «Філософія права» для бакалаврів спеціальності 033 – Філософія, та «Етика» – для бакалаврів спеціальностей 033 – Філософія, 034 – Культурологія»

 Нагороджений Почесною грамотою Верховної ради України. Має подяки Міністерства освіти та науки України, Полтавської обласної та міської влади.


Основні праці

E-mail:gealyaev@gmail.com


На попередню сторінку
© 2006-2021 Інформація про сайт