Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Main works:

1. Пазиніч Ю.М., Калюжна Т.М. Психологія: Навчальний посібник (гриф МОН України) Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 158с.

2. Yuliya Pazynich. Religious Tolerance as a Factor of Nation’s Mental Health // Chromatikon X. Annales de la philosophie en process. Yearbook of Philosophy in Process. Sous la direction de Michel Weber et de Vincent Berne. - Louvain-la-Neuve, Belgique, 2014, p. 173-180.

3. Пазиніч Ю.М. Громадянська дія та громадянська відповідальність в умовах розвитку громадянського суспільства // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / за заг.ред. Г.Г. Півняка. – Д.: НГУ, 2014. – Т.2. – С. 255-259.

4. Пазиніч Ю.М. Використання інформаційних технологій навчання в сучасній системі освіти // Буття філософії: здобутки минулого та виклики сучасності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Д.: НГУ, 2014. – С.88-90.

5. Пазиніч Ю.М. Розвиток сучасної системи освіти в умовах глобалізації // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації. – Д.: НГУ, 2015. – с. 110-113.

6. Пазиніч Ю.М. Політико-правові засади врегулювання кризи легітимності влади // Наукова весна - 2015: Матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2015. – с. 15-19 – 15-20.

7. Пазиніч Ю.М. Модернізація політичної системи та забезпечення політичної стабільності. // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи. – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2015. – с. 47-49.

8. Пазиніч Ю.М. Феномен політичного лідерства в умовах демократизації сучасного суспільства // Науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Молодь: наука та інновації" 2-3 грудня 2015 р. / Міністерство освіти і науки України/ Держ. вищ. навч. закл. «Нац.гірн. ун-т». – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2015. – С.15-17.

9. Пазиніч Ю.М. Політична влада як фактор стабільності політичної системи // Сучасне буття філософії: Філософія в єдності культурно-історичного процесу: збірка наукових статей. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – с.108-112

10. Пазиніч Ю.М. Вплив міжкультурного діалогу «Схід – Захід» на розбудову громадянського суспільства в Україні // Науковий діалог «Схід-Захід». / Матер. ІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Бахчисарай, 12 жовтня 2013 р.): у 4-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч. 4. –с. 241-243.

11. Пазиніч Ю.М. Психофізіологічне здоровя та симптоми професійного вигорання педагогічних працівників // Перша науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Молодь: наука та інновації" 3-4 грудня 2013 р. / Міністерство освіти і науки України/ Держ. вищ. навч. закл. «Нац.гірн. ун-т». – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2013.

12. Пазиніч Ю.М., Кіріченко Я.Ф. Використання технології дистанційного навчання в навчальному процесі // Наукова весна - 2014: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 26-27 березня 2014 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2014. – с. 503.

13. Пазиніч Ю.М. Проблеми та перспективи позиціонування українських університетів в світовому освітянському просторі // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Бердянської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.): у 5-ти частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – ч.1. – С. 141-143.

14. Пазиніч Ю.М. Глобалізаційний вимір сучасного освітянського простору // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27. том 1 (34): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».– К.: Гнозис, 2012. – С. 313-318. (Фахове видання)

15. Пазиніч Ю.М., Пікалов С. В., Кайко В.І. Формування компетентностей в процесі фахової підготовки у вищій школі // Сучасне буття філософії: Філософія в єдності культурно-історичного процесу : Тези науково-практичної конференції 27-28 листопада 2012 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С.128-130.

16. Пазиніч Ю.М. Модернізація змісту професійної освіти на засадах компетентнісного підходу // Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці: матеріали Всеукр.наук-практ.конф., 11-12 квітня 2013 р. : у 2 т.- Дніпроперовськ, 2013. Т. 1. Взаємодія вищої освіти та ринку праці. – с.113 - 115.

17. Пазиніч Ю.М. Модернизация содержания высшего профессионального образования для обеспечения профессиогенеза // Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 21бер.2013р., м. Дніпропетровськ. − Д.: Національний гірничий університет, 2013

18. Пазиніч Ю.М. Політична влада як фактор стабільності політичної системи // Сучасне буття філософії: Філософія в єдності культурно-історичного процесу: збірка наукових статей. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – с.108-112

19. Пазиніч Ю.М., Азюковський О.О. Структурування матеріалу інформаційного сегменту навчального закладу під час розгортання системи дистанційного доступу до освітніх послуг // Вища освіта України. Додаток 2, том ІІ (27). Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».– К., 2011. – С. 12-18. (Фахове видання)

20. Пазиніч Ю.М. Розбудова української державності в середині XVII століття // Гуманітарний журнал. – 2011. - №3-4. – С. 66 – 72. (Фахове видання)

21. Кузнецовий Г.В., Азюковський О.О., Пазиніч Ю.М. Система дистанційного доступу до навчального контенту вищого навчального закладу в умовах сучасної демографічної проблеми // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентноспроможності майбутнього фахівця: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (22-24 вересня 2011 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2011. Ч.2. – С. 26-28.

22. Пазиніч Ю.М., Азюковський О.О. Система дистанційного доступу до освітніх послуг навчального закладу // Науковий вісник. Збірник нак.праць. № 11-12. – Одесса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2011. - С.29-33 (Фахове видання)

23. Азюковський О.О.? Пазиніч Ю.М. Інформатизація освіти та впровадження дистанційного доступу до освітнього контенту в сучасній вищій школі // Освіта та економіка: у пошуках діалогу, – Одеса: «ВМВ», 2012. – С. 10-13.

24. Пазиніч Ю.М., Азюковський О.О. Оптимізація педагогічної системи засобами інноваційних технологій // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у суспільному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти. Ч.ІІ.– Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – С. 228-230.

25. Пазиніч Ю.М., Азюковський О.О. Шляхи підвищення успішності студентів технічних напрямів навчання // Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 15−16 бер.2012 р., м. Дніпропетровськ. − Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С.163-166

26. Шабанова Ю.О., Пазиніч Ю.М. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в технічних університетах // Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 15−16 бер.2012 р., м. Дніпропетровськ. − Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С.118-121 (у співавторстві з

27. Салов В.О., Пазиніч Ю.М., Іванова Л.В. Оптимізація навчальних планів підготовки фахівців за вечірньою формою з урахуванням вимог ЄКТС // Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: зб. тез доп. наук.-метод. конф., 15−16 бер.2012 р., м. Дніпропетровськ. − Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С.60-64

28. Пазиніч Ю.М. Розбудова української державності в середині XVII століття // Гуманітарний журнал. – 2011. - №3-4. – С. 66 – 72. (Фахове видання)
29. Пазиніч Ю.М., Пікалов С. В. Політичний розвиток Української козацької держави: аналіз джерел // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні”. Вип.21. – К.: ХІК “Часи козацькі”, 2012.

30. Пазиніч Ю.М., Пікалов С. В., Кайко В.І. Компетентнісний підхід до фахової підготовки у вищих навчальних закладах України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль компетентнісно зорієнтованої гуманітарної освіти у розвитку інноваційної особисто сті», 10 квітня 2012 р., Дніпропетровськ

31. Пазиніч Ю.М. Перспективи розвитку сучасної вищої освіти в Україні (філософсько-правовий аналіз) // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Одеса: Вид-во Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. Ушинського, 2008. - № 2. С.91-94.

32. Пазиніч Ю.М. Світоглядні та організаційні засади реформування сучасної вищої освіти в Україні // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / Теоретичний та науково-методичний часопис. Додаток 3. Том 1. – К., 2008 с.317-322.

33. Пазиніч Ю.М. Політична свідомість як підґрунтя політичної культури України козацької доби // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Соціологія. Філософія. Політологія. Вип. 19. Т.17. №9/2. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпроп.нац.ун-ту. – 2009. – С. 333-341.

34. Пазиніч Ю.М. Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах України в контексті Болонського процесу // Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ, 2009. - № 3-4 (35-36).– с.7-9.

35. Пазиніч Ю.М. Відновлення української державності за гетьмування Б.Хмельницького: світоглядні та організаційні аспекти державотворення // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Вип.24. – Запоріжжя: Просвіта, 2010. – С.8-13.

© 2006-2020 Інформація про сайт